Oferta pracy – manager projektu LIFE+

Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP)
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Managera koordynującego Projekt Life+ Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w zakresie zadań przeznaczonych do wykonania przez STOP
Główne cele istnienia stanowiska:
– realizacja projektu w zakresie zadań beneficjenta stowarzyszonego
– współpraca przy realizacji w zakresie zadań beneficjenta głównego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Pełnienie funkcji przedstawiciela beneficjenta stowarzyszonego (Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków) w zakresie realizacji projektu Life+;
2. Koordynowanie realizacji zadań projektu, przeznaczonych do wykonania przez STOP;
3. Współpraca z managerem głównym projektu z ramienia beneficjenta głównego (m.st. Stołecznego Warszawy);
4. Organizacja prac przy realizacji projektu;
5. Organizacja wydarzeń, spotkań, narad służących realizacji projektu;
6. Nadzór nad realizacją w szczególności terminowością i prawidłowością wykonania;
7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu i jego rozliczenia u beneficjenta głównego w tym planów, harmonogramów, raportów etc.;
8. Kontakty i współpraca i wymiana informacji z instytucjami współfinansującymi projekt;
9. Nadzór nad prawidłowością przekazywanych informacji o rozliczeniach do instytucji współfinansujących;
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu m.st. Warszawy w zakresie realizacji projektu;
11. Przygotowywanie planów budżetowych i nadzór nad ich wykonaniem;
12. Przygotowywanie zamówień;
13. Przygotowywanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówień;
14. Przygotowywanie zleceń i specyfikacji wykonania dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych na zakres prac planowany do realizacji oraz odbiór wykonanych zamówień ;
15. Przygotowywanie projektów umów z wykonawcami;
16. Nadzór nad wykonawcami w czasie realizacji projektu i współudział w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie prac realizowanych przez STOP;
17. Przygotowanie wniosków i składanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu;
18. Prowadzenie uzgodnień i pozyskiwanie opinii niezbędnych do realizacji projektu;
19. Sporządzanie korespondencji z podmiotami współfinansującymi, współbeneficjentem, innymi podmiotami;
20. Sporządzanie pism urzędowych;
21. Kooordynowanie, organizacja i nadzór pracy osoby zatrudnionej jako asystent w ramach realizowanego projektu;
21. Inne czynności powiązane z realizacją projektu, wynikające z funkcjonowania Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków;

WYMAGANIA KONIECZNE:
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów LIFE+ związanych z zagadnieniami ochrony przyrody;
– znajomość obsługi komputera;
– biegła znajomość języka angielskiego;
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA POŻĄDANE:
– wykształcenie techniczne, lub prawnicze, lub przyrodnicze, lub ekonomiczne;
– umiejętności organizacyjne, logistyczne i interpersonalne, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność, umiejętność planowania i zarządzania zespołem, kreatywność w rozwiązywaniu problemów i planowaniu, samodzielność i inicjatywność;
– znajomość regulacji prawnych z zakresu niezbędnego do realizacji projektu zgodnie z opisem stanowiska pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Oferta przystąpienia do konkursu zawierającą propozycję sposobu organizacji zadania;
– Życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej;
– Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
– Kopia dowodu osobistego;
– Kopia świadectwa / dyplomu oraz innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– Podpisane oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”;
– Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.)”

Oferty należy składać osobiście bądź listownie (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia (termin upływa z dniem 3.03.2011 r.) pod adresem:

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Czeska 15a lok. 5,
03-902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „KONKURS – koordynator projektu Life”

Postępowanie konkursowe w formie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu przeprowadzi Komisja powołana przez zarząd Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 3.03.2010r.

Informacje o projekcie na stronie Urzędu Miasta Warszawy

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!