Konkurs „Wieża dla jerza”

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
ogłasza konkurs na projekt wieży lęgowej dla jerzyków

patronat_wawa

 Patronat medialny:

BirdWatchingPL_bannerek

STOP zajmuje się ochroną ptaków gniazdujących w budynkach. Jednym z największych problemów tych ptaków jest utrata miejsc gniazdowania. Nowoczesne budownictwo jest pozbawione zakamarków, w których mogłyby gnieździć się ptaki. Stare budynki są remontowane i tracą szczeliny i otwory, w których gnieździły się ptaki. Liczebności europejskich populacji ptaków, które są uzależnione od miejsc gniazdowania w budynkach (jerzyka i wróbla) zmniejszają się. W niektórych rejonach Europy ptaki te niemal wyginęły.

Obecność tych ptaków w budynkach w okresie intensywnych remontów wywołuje konflikty między miłośnikami ptaków i inwestorami. Ich obecność jest dla człowieka bardzo korzystna, ponieważ zjadają ogromne ilości uciążliwych dla niego owadów.

Jednym z najlepszych sposobów ochrony wróbla i jerzyka wydaje się stworzenie bezpiecznych miejsc gniazdowania: w budowlach, blisko człowieka, ale bez konfliktu interesów. Budowa obiektów małej architektury na nowych i starych osiedlach pozwoliłaby ptakom bezpiecznie egzystować w pobliżu człowieka. Dlatego STOP chce rozpocząć budowę tego typu obiektów.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie wieży lęgowej dla jerzyków.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział zarówno osoby indywidualne jak i zespoły. Zespół uważany jest za pojedynczego Uczestnika;
 2. Każdy Uczestnik (indywidualny lub zespołowy) przystępujący do konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego na konkurs projektu;
 3. Twórcy zwycięskich projektów zobowiązują się przenieść na Organizatora (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) majątkowe prawa autorskie i zgadzają się na wykorzystanie projektu w materiałach informacyjnych i promocyjnych w formie papierowej oraz elektronicznej;
 4. Projekt powinien składać się z dwóch części:
  a. graficznego przedstawienia projektu (np. w formie rysunku, schematu, wizualizacji) na który powinny być naniesione główne wymiary obiektu,
  b. opisu technicznego projektu uwzględniającego m.in. materiały proponowane do jego wykonania;
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w projektach wybranych do realizacji, wynikających z negocjacji z wykonawcą lub organem wydającym zezwolenie na jego budowę;
 6. Zwycięzca konkursu otrzymuje możliwość promocji swojej firmy/oferty lub swoich prac poprzez stronę internetową Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz poprzez informację na wybudowanej wg. projektu wieży. STOP będzie propagował informacje o wieży lęgowej i zwycięskim projekcie w mediach.
 7. Projekty na konkurs należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: info@stop.most.org.pl lub pocztą na adres Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
 8. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
 9. W konkursie wezmą udział prace, które wpłyną do STOPu do końca grudnia 2011 (KONKURS ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY). Liczba projektów składanych przez jednego uczestnika jest nieograniczona.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku stycznia 2012r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 11. Autor składający swoje projekty na konkurs wyraża zgodę na budowanie przez STOP lub z jego udziałem nieograniczonej liczby wież lęgowych według tych projektów, w lokalizacjach wybranych przez STOP.

Projekt powinien uwzględniać następujące czynniki związane ze specyfiką gatunku oraz gniazdowania w mieście:

– jerzyk Apus apus chętnie gnieździ się w koloniach (kilka lub nawet kilkadziesiąt par w bliskim sąsiedztwie),
– zaprojektowana wieża dla jerzyków powinna umożliwiać gniazdowanie co najmniej kilkunastu par jerzyka,
– wieża musi być trwała (powinna służyć wiele lat, odporna na czynniki atmosferyczne i wandalizm, estetyczna, możliwa do posadowienia np. w parku miejskim lub na terenie zielonym na osiedlu,
– do miejsc gniazdowania powinny prowadzić otwory wlotowe okrągłe o średnicy około 5 cm (nie mniej) lub owalne, wysokości 3,5cm, szerokości 6cm (wg www.ussuri.pl),
– wymiary wnętrza miejsca gniazdowania przeznaczonego dla jednej pary jerzyka powinny mieć nie mniej niż: wysokość 12 cm, szerokość 18 cm, długość 30 cm (wg www.ussuri.pl),
– odległość od dolnej krawędzi otworu wlotowego do dna 5 cm (wg www.ussuri.pl),
– przestrzeń, w której mają gniazdować ptaki musi być dostępna dla ornitologa (m.in. aby czyścić miejsca gniazdowania po sezonie lęgowym, sprawdzać, czy były zasiedlone przez ptaki, zamontować kamerę do przekazu obrazu do Internetu itd.); najlepiej aby dostęp do miejsc lęgowych był od przeciwnej strony niż otwór wlotowy, przez który będą wchodziły ptaki,
– miejsca gniazdowania nie mogą być: wystawione na silne nagrzewanie od słońca, dostępne dla osób postronnych, które mogą się znaleźć w pobliżu wieży oraz drapieżników (np. koty)
– aby ptaki miały swobodny dolot do wejścia do gniazda należy zachować minimum 3m wolnej przestrzeni pod miejscami gniazdowania umieszczonymi najniżej w konstrukcji wieży. Najniżej położone miejsca gniazdowania nie powinny być niżej niż 6m nad ziemią.

Uzupełnienie informacji dotyczących konkursu:

Konkurs organizowany jest przez organizację non profit. Realizacja zwycięskiego projektu, czyli budowa wieży dla jerzyków, ma służyć ochronie ptaków, ochronie ludzi przed komarami i innymi uciążliwymi owadami a także edukacji ekologicznej. Jako organizacja non profit nie jesteśmy w stanie zapewnić twórcy zwycięskiego projektu [b]nagrody[/b] innej, niż satysfakcja ze zrobienia czegoś dobrego dla ptaków i ludzi. Ze swojej strony obiecujemy jak największe rozpropagowanie w mediach informacji o zwycięskim projekcie i jego twórcy. Mówi o tym także pkt. 6 Regulaminu konkursowego. Informacja o autorze projektu znajdzie się także w miejscu realizacji projektu.

Jury, które oceni prace konkursowe będzie się składało z ornitologów, członków Zarządu STOPu oraz architekta mającego znaczne doświadczenie zawodowe i zaznajomionego z problematyką budowy schronień dla zwierząt.

Prosimy o takie oznakowanie składanych na konkurs projektów, aby można je było przedstawić Jury jako anonimowe (np. oznakowanie projektu kodem liczbowym i dołączenie do niego danych twórcy w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym kodem).

Chcemy brać udział w budowie jak największej liczby wież lęgowych dla jerzyków według projektów, które spłyną na konkurs, ale nie będziemy np. odsprzedawać projektów. Budowa wież związana jest z naszymi celami statutowymi i poczuciem misji i ma na celu jedynie ochronę ptaków a także ochronę ludzi przed komarami.

Tekst: Dorota Zielińska

jerzykJerzyk wraca do piskląt z wolem pełnym pokarmu, czyli owadów latających. Ogromne, napchane wole widać dobrze poniżej jego dzioba (fot. Maciej Szymański)

jerzyk2

Jerzyk (fot. Maciej Szymański)

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!