Statut

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i nosi nazwę: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest STOP. STOP może się posługiwać nazwą skróconą (STOP).

2. Siedzibą STOP jest Warszawa. Terenem działania STOP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów STOP może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.

3. STOP jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu.

4. Działalność STOP oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw STOP może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2. Cele i środki działania

5. Celami STOP są:
a. ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na obszarze Warszawy i jej okolic,
b. poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny Polski, a zwłaszcza awifauny Warszawy i jej okolic,
c. szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.

6. Powyższe cele STOP realizuje przez:
a. prowadzenie i propagowanie działań na rzecz ochrony terenów cennych dla ptaków, poprzez wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów oraz pokrywanie z funduszy STOP właścicielom gruntów strat spowodowanych ich użytkowaniem w sposób sprzyjający ptakom i zalecany przez STOP,
b. podejmowanie działań mających na celu ochronę przed degradacją terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym, waloryzację siedlisk ptaków, renaturalizację terenów cennych dla ptaków,
c. działalność interwencyjna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony ptaków i ich siedlisk wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w szczególności przez:
– występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
– współprace z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekucji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
d. opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk,
e. współprace z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach w kraju i za granicą,
f. współudział w akcjach i pracach związanych z ornitologią organizowanych na terenie Polski i poza granicami kraju,
g. inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych i akcji ornitologicznych oraz publikowanie wyników tych prac,
h. uczestnictwo lub organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, zebrań, dyskusji, odczytów, konkursów, wycieczek, o tematyce zbieżnej z celami statutowymi,
i. działalność informacyjną i dydaktyczno-oświatową mającą na celu upowszechnienie wiedzy o ptakach, a zwłaszcza:
– popularyzację idei ochrony przyrody i ornitologii oraz działalności STOP w środkach masowego przekazu,
– opracowywanie i wytwarzanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– współpracę ze szkolnictwem,
j. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, zawodowymi, gospodarczymi, społecznymi w zakresie propagowania i realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
k. udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

7. Członkami STOP mogą być osoby fizyczne i prawne.

8. STOP posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

9. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, która zobowiązuje się do realizacji celów STOP i opłacania składek członkowskich.

10. Za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych członkami STOP mogą być osoby poniżej 16 roku życia. Nie przysługuje im prawo głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz bierne i czynne prawo wyborcze.

11. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do STOP i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą zasiadać osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

12. Członkiem zwyczajnym, decyzją Zarządu, staje się osoba, która wypełniła deklarację członkowską w wersji papierowej lub elektronicznej i opłaciła składkę członkowską.

13. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów STOP. Status członka wspierającego nadaje Zarząd. Osoba prawna mająca status członka wspierającego może brać udział w pracach STOP poprzez swego przedstawiciela.

14. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się dla STOP i realizacji jego celów. Członek honorowy jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej.

15. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. wybierać i być wybieranymi do władz STOP, poza wymienionymi w punkcie 10,
b. brać udział w pracach STOP i uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. zgłaszać wnioski do planu pracy STOP oraz opinie i postulaty pod adresem władz,
d. nosić legitymację STOP,
e. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności STOP.

16. Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, ale mają prawo zgłaszać wnioski do planu pracy, brać udział w pracach STOP i uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony STOP na zasadach ustalonych przez Zarząd. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

18. Członkowie STOP mają obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz STOP,
b. działać na rzecz realizacji statutowych celów STOP,
c. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie, za wyjątkiem członków honorowych.

19. Członkowie i pracownicy STOP oraz osoby z nimi spokrewnione mają zakaz wykorzystywania majątku STOP dla celów innych niż statutowe i otrzymywania od STOP pożyczek.

20. Członkostwo wygasa przez:
a. dobrowolne wystąpienie ze STOP zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b. wykluczenie decyzją Zarządu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez dwa poprzedzające lata,
c. wykluczenie decyzją Zarządu za nieprzestrzeganie statutu, uchwał władz lub działanie na szkodę STOP lub sprzeczne z jego celami,
d. wykluczenie w przypadku skazania członka na karę dodatkową utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sadowym,
e. śmierć członka.

21. Od decyzji Zarządu o utracie członkostwa przez wykluczenie osobie wykluczonej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały. W takim wypadku, w terminie do 2 miesięcy, zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmuje ostateczną uchwałę. W okresie odwołania do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie osoba odwołująca jest zawieszona w prawach członka. W razie nie złożenia odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze STOP decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej przyjęcia.

Rozdział 4. Władze STOP

22. Władzami STOP są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

23. Walne Zgromadzenie Członków (zwyczajne i nadzwyczajne) jest najwyższą władzą STOP.

24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane corocznie przez Zarząd. Zarząd ma obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków wszystkich członków STOP co najmniej 14 dni przed jego terminem. Powiadamianie odbywa się drogą elektroniczną.

25. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STOP jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 30% członków uprawnionych do głosowania. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

26. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

27. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności ponad 1/2 liczby członków zwyczajnych lub w drugim terminie odbywającym się, co najmniej w godzinę po upływie pierwszego terminu – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków są prowadzone w sposób jawny.

28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. uchwalanie kierunków działania STOP,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej STOP oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. uchwalanie zmian w statucie STOP,
e. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STOP i przeznaczeniu jego majątku,
f. wybieranie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
g. podejmowanie decyzji w innych sprawach, które na mocy ustawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub członków STOP.

29. Zarząd STOP składa się z co najmniej 3, maksymalnie 5 członków. W jego skład wchodzą co najmniej: Prezes, Wiceprezes i Skarbnik, maksymalnie Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz i członek Zarządu. Prezes i członkowie Zarządu są wybierani w dwóch odrębnych głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków.

30. Do zakresu działania Zarządu należą:
a. przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków planów działalności oraz rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej STOP,
b. kierowanie bieżącą działalnością STOP i reprezentowanie STOP na zewnątrz,
c. koordynowanie i czuwanie na przebiegiem wszelkich prac prowadzonych przez STOP,
d. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e. podejmowanie uchwał dotyczących nabywania, zbywania, obciążania majątku trwałego STOP, przyjmowania darowizn i spadków,
f. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich.

31. Zarząd powołuje i upoważnia osoby lub zespoły robocze dla wykonywania zadań jednorazowych lub stałych oraz określa ich program działania. Zespoły robocze nie mają osobowości prawnej i mogą być rozwiązane uchwałą Zarządu.

32. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie planu pracy, a także odbywa posiedzenia w ustalonym przez siebie terminie i miejscu, co najmniej 6 razy w roku.

33. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

34. Oświadczenia woli w imieniu STOP, w tym w przedmiocie zaciągania zobowiązań finansowych składa Prezes wraz z jednym z członków Zarządu.

35. Członkowie Zarządu nie mogą uzyskiwać korzyści majątkowych od STOP z tytułu funkcji pełnionych w Zarządzie Towarzystwa.

36. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność STOP i jej członkowie mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu jedynie z głosem doradczym.

37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

38. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej STOP,
b. kontrola wykonywania uchwał Walnych Zgromadzeń Członków i bieżąca kontrola działalności Zarządu,
c. zgłaszanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi,
d. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej STOP,
e. kontrolowanie wszystkich ksiąg i dokumentów oraz sprawdzanie majątku w naturze,
f. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności STOP,
g. przyjmowanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków STOP dotyczących działalności Zarządu,
h. prawo do zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków, jeśli Zarząd jest w tym zakresie bezczynny.

39. Kontrola całokształtu działalności STOP odbywa się co najmniej raz w roku.

40. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. W razie rezygnacji, śmierci lub wniosku o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, na wniosek Zarządu w ciągu 2 miesięcy zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym zostaje uzupełniony skład członkowski.

41. Skład pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaje uchwalony na zebraniu założycielskim STOP.

Rozdział 5. Majątek STOP

42. Majątek i fundusze STOP stanowią:
a. wpłaty ze składek członkowskich,
b. darowizny, spadki, zapisy,
c. wpłaty pochodzące z fundacji i innych organizacji gospodarczych i społecznych,
d. wpływy z ofiarności publicznej,
e. posiadany majątek trwały,
f. ruchomości i nieruchomości,
g. wpływy z działalności gospodarczej.

43. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Bilans za rok poprzedni powinien być sporządzony przez Zarząd najpóźniej w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

44. Dokumenty finansowe powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

45. Decyzje Zarządu dotyczące zbywania lub obciążania majątku trwałego STOP wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej.

46. STOP może należeć do innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych celach. Decyzje o przystąpieniu STOP do innych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział 6. Prowadzenie działalności gospodarczej

47. STOP może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie następujących kategorii Polskiej Klasyfikacji Działalności:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

48. Zmiana statutu lub rozwiązanie STOP wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie obrad lub zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, w drugim terminie obrad.

49. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku STOP. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

50. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem lub których interpretacja budzi wątpliwości rozstrzyga Zarząd w oparciu o „Ustawę o stowarzyszeniach”, w zgodzie z celami statutowymi STOP.