Projekt LIFE+ wislawarszawska.pl

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264) jest realizowany przez m.st. Warszawa (beneficjent koordynujący) oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (współbeneficjent), dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres realizacji:

styczeń 2011 – czerwiec 2014, przedłużony do września 2016;

Zasięg:
Pięćdziesięciokilometrowy fragment Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB140004) sieci ekologicznej Natura 2000, obejmujący warszawski odcinek Wisły wraz z terenem międzywala oraz pobliskie rezerwaty: „Wyspy Zawadowskie”, „Ławice Kiełpińskie” i częściowo „Wyspy Świderskie” (488-538 km żeglugowego).

Cele:

  • Odtworzenie w granicach warszawskiego odcinka Wisły kolonii lęgowych gatunków ptaków z rzędu siewkowe (Charadriiformes), przede wszystkim rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) i rybitwy białoczelnej (Sternula albifrons);
  • Poprawa spójności wewnątrz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Wisły” poprzez odtworzenie na odcinku warszawskim środowisk charakterystycznych dla roztokowego charakteru rzeki;
  • Poprawa warunków ochrony przyrody na obszarze projektowym poprzez działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców Warszawy, które umożliwią włączenie się w działania na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk nad Wisłą oraz wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej i pozytywną zmianę zachowań w zakresie użytkowania obszarów chronionych sieci Natura 2000;
  • Opracowanie zasad współpracy instytucji publicznych zarządzających na terenie Warszawy obszarem OSOP „Dolina Środkowej Wisły”, dzięki stworzeniu i wdrożeniu Planu Zarządzania Obszarem.

Więcej informacji na stronie projektu.WislaWarszawska.pl

stopka_lifeProjekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z instrumentu finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.