Wpłać darowiznę lub przekaż 1% podatku!

Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków od początku września 2017. jest organizacją o statusie OPP,
więc można przekazać nam 1% podatku :)! Potrzebny do tego będzie nasz numer KRS: 0000224465.
Możesz też przekazać nam darowiznę,
którą następnie odliczysz od podstawy opodatkowania
,
gdyż działamy w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/x/423531). Wpłać darowiznę na konto:

Volkswagen Bank Polska
41 2130 0004 2001 0556 1410 0003
tytułem „darowizna na cele statutowe”.

Dla przelewów z zagranicy:
Kod SWIFT: INGBPLPW
Numeru rachunku w formacie IBAN:
PL41213000042001055614100003

Może być to jednorazowa, większa wpłata lub regularne mniejsze wpłaty.

Zachęcamy do regularnych wpłat nawet niewielkich kwot.

 

Kwotę wpłaconej darowizny, zgodnie z ustawą, przeznaczymy na podstawową działalność statutową, którą jest:

– ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na obszarze Warszawy i jej okolic,
– poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny Polski, a zwłaszcza awifauny Warszawy i jej okolic,
– szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.

Kwota darowizny (przekazanej przelewem na konto STOP) może być odliczona od podstawy opodatkowania. Odliczenie nie może przekroczyć:

– 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych w danym roku podatkowym
– 10% uzyskanego dochodu w przypadku osób prawnych w danym roku podatkowym.

 

Bardzo dziękujemy osobom, które już nas wsparły !

Szczegóły dotyczące odliczeń podatkowych darowizn znajdą Państwo w artykule Dominiki Sawczuk (Bank Żywności SOS w Warszawie) pt. „Przyjęcie darowizny pieniężnej przez organizację” w portalu NGO.pl:http://wiado(…)969.html

Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty artykułu:

Księgowanie, rozliczenie darowizn
Kwoty darowizn potwierdzone dokumentami przyjęcia gotówki KP lub wyciągiem bankowym, których tytuły brzmią „darowizna”, „darowizna na cele statutowe”, „darowizna na cel…” itp. stanowią majątek organizacji. Darowizny księguje się w przychodach z działalności statutowej organizacji. Jak już wspomniano, pieniądze te muszą być przeznaczone na realizację celów statutowych lub konkretne działania, jeśli zostały wskazane przez darczyńcę.

(…)

Odliczenie od podatku dochodowego
Tylko wpłata darowizny w formie przelewu na konto organizacji daje darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego. Możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty darowizny, nie może to jednak przekroczyć 6% dochodu w danym roku podatkowym. Przepisy stanowią, że w takiej sytuacjidarowizna musi być udokumentowana – w praktyce należy zatem zachować potwierdzenie dokonania przelewu .
Czy darowizna złożona każdej organizacji pozarządowej uprawnia do odliczenia podatkowego? Nie, organizacja musi być jedną z tych, wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli m.in. fundacją, stowarzyszeniem.
Czy darowizna przekazana na każdy cel uprawnia do odliczenia podatkowego? Nie, obdarowana organizacja musi prowadzić działania w sferze pożytku publicznego (czyli cele muszą się mieścić w sferze pożytku publicznego (tzw. katalogu zadań pożytku publicznego), która jest opisana w art. 4 ustawy o pożytku) lub darowizna może być przekazana na cele kultu religijnego.

Jeśli darowiznę przekazuje osoba prawna
Podobne zasady dotyczące darowizn dotyczą darczyńców, którzy są osobami prawnymi, np. firmami. Także w tej sytuacji ważne jest, aby darowizna mieściła się w celach statutowych obdarowywanej organizacji. Możliwe jest przyjęcie gotówki – należy wtedy potwierdzić ten fakt, wydając dokument KP.Jeżeli osoba prawna chce skorzystać z odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania, darowizna musi być dokonana przelewem na konto organizacji. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu w danym roku podatkowym. Ponadto darowizna musi być udokumentowana (np. dokumentem bankowym). Dobrą praktyką jest podpisanie umowy darowizny (Więcej o umowach czytaj: http://poradnik.ngo.pl/x/576817). Możliwe jest też złożenie oświadczenia (zobacz przykładowy wzór oświadczenia), zawierającego zapisy:
– o przyjęciu darowizny w określonej kwocie na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
– o prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od osób prawnych.
Zapisy te potwierdzają, że przekazana darowizna uprawnia darczyńcę do odliczenia podatkowego. Może to się okazać przydatne na wypadek kontroli darczyńcy przez urząd skarbowy.

(…)

Pod darowizną nie można ukrywać opłaty za usługi Więcej na ten temat w artykule „Czy darowizna może zastąpić opłatę”: http://wiado(…)167.html

Podstawa prawna:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)”

Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl