Ptaki w budynkach – przydatna literatura

Poniżej znajduje się spis pozycji literatury (także artykułów zamieszczonych w internecie oraz aktów prawnych), w których można znaleźć informacje dotyczące tematyki ptaków gnieżdżących się w budynkach. Są to głównie publikacje polskie oraz angielskojęzyczne, traktujące przede wszystkim o gatunkach najbardziej związanych z budynkami, ale nie tylko:

 • Biaduń W. 2008: Spadek liczebności populacji wróbla Passer domesticus w Lublinie. [w: ] P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „POMORZE”, Bydgoszcz: 115-123.
 • Birdwatch, June 2009. Screaming for help.: http://www.birdwatch.co.uk/website/content/view/2618/32/
 • Bocheński M. 2005: Nesting of the Sparrows Passer sp. in the White Stork Ciconia ciconia nests in a Stork Colony in Kłopot (W Poland). International Studies on Sparrows 30: 39-41.
 • Böhner J., Witt, K. 2007: Distribution, abundance and dynamics of the House Sparrow Passer domesticus in Berlin: a review. International Studies on Sparrows 32: 15-33.
 • Bokotey A. A, Gorban I. M. 2005: Numbers, distribution, and ecology of the House Sparrow in Lvov (Ukraine). International Studies on Sparrows 30: 7-22.
 • Chamberlain D. E, Gough S., Vaughan H., Vickery J. A., Appleton G. F. 2007a: Determinants of bird species richness in public green spaces. Bird Study 54: 87–97.
 • Chamberlain D. E., Toms M. P., Cleary-McHarg R., Banks A. N. 2007b: House sparrow (Passer domesticus) habitat use in urbanized landscapes. Journal of Ornithology 148: 453–462.
 • De Laet J., Summers-Smith J. D. 2007: The status of the urban house sparrow Passer domesticus
  in north-western Europe: a review. Journal of Ornithology 148 (Suppl 2): S275–S278.
 • Dolata P. T, Kamiński P., Winiecki A. 2005: Kawka Corvus monedula w Polsce – przegląd badań. [w: ] Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.). Ptaki krukowate Polski [Corvids of Poland]. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 65-88.
 • Dulisz B., Zasitko E. 2008: Zmiany występowania wróbla Passer domesticus w różnych typach zabudowy w latach 1993-2007 pod wpływem modernizacji budynków.[w: ] P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „POMORZE”, Bydgoszcz: 103-114.
 • Grzybek J., Sobuś T. 2006: Niezwykłe miejsce gniazdowania kraski Coracias garrulus. Notatki Ornitologiczne 47: 53-55.
 • Grzywaczewski G. 2006: Stan populacji pójdźki Athene noctua w Polsce. Notatki Ornitologiczne 47: 147-158.
 • Indykiewicz P. 2008: Ochrona kolonii lęgowych jerzyków Apus apus w budynkach poddanych pracom termomodernizacyjnym. [w: ] P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „POMORZE”, Bydgoszcz: 96-102.
 • Krawczyk A. 2007: Program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami wielorodzinnymi w Milanówku. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast – Ogrodów, Milanówek.
 • Krupiński D. 2006: Liczebność, lokalizacja miejsc lęgowych oraz preferencje siedliskowe płomykówki Tyto alba na południowym Podlasiu. Notatki Ornitologiczne 47: 80-88.
 • Kruszewicz A. 2008a: Jerzyki jako pacjenci lecznic weterynaryjnych. Choroby ptaków – monografia: 422-425.
 • Kruszewicz A. 2008b: Nieszczęścia jerzyków. Przyroda Polska, czerwiec: 19.
 • Kurek P., Ciach M. 2006: Gniazdowanie jerzyka Apus apus na stanowiskach naturalnych w Polsce. Notatki Ornitologiczne 47: 47-53.
 • Luniak M. 1994: The development of bird communities in new housing estates in Warsaw. Memorabilia Zoologica 49: 257-267.
 • Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001: Ptaki Warszawy 1962-2000. Seria Atlas Warszawy, zeszyt 8. Wyd. Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St.Leszczyckiego, PAN.
 • Luniak M. 2004: Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development.. [w: ] Shaw i in. (red.) Proceedings 4th International Urban Wildlife Symposium., 50-55.
 • Luniak M. 2005a: Ochrona kawki Corvus monedula wobec termomodernizacji budownictwa. [w: ]
  L. Jerzak, B. Kaanagh, P. Tryjanowski (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 299-312.
 • Luniak M. 2005b: Ptaki w budynkach. Wyd. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Luniak M. 2005c: Czy kawki znikną z naszych miast? Przyroda Polska marzec 2005: 14-15.
 • Luniak M. 2008a: Ochrona ptaków a modernizacja budownictwa. [w: ] P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „POMORZE”, Bydgoszcz: 90-95.
 • Luniak M. 2008b: Ptaki w budynkach. Wyd. Stołeczne Tow. Ochrony Ptaków, Warszawa.
 • Luniak M. 2008c: Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta – przykład Warszawy. [w: ] P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „POMORZE”, Bydgoszcz: 17-26.
 • Luniak M., Węgrzynowicz A. 2009: House and Tree Sparrows in Warsaw (Poland) – changes in population numbers and habitat distribution, breeding success. Ecologia urbana 21 (1) 2009: 42-45.
 • Murgui E. 2009: Seasonal patterns of habitat selection of the House Sparrow Passer domesticus in the urban landscape of Valencia (Spain). Journal of Ornithology 150: 85–94.
 • Newton I. 2004: The recent declines of farmland bird population in Britain: an appraisal of causal factors and conservation factors. Ibis 146: 579–600.
 • Nowicki W. 2001: Ptaki śródmieścia Warszawy. Wyd. Muzeum i Instytut Zoologii PAN.
 • Ockendon N., Orsman Ch., Peach W. 2006: An experimental study of the causes of decline in London House sparrows. [w: ] De Laet J., Ockendon N., Summers-Smith D. 2006: Meeting on the decline of the urban House Sparrow (Passer domesticus), London 2007 (22-23 Feb). International Studies on Sparrows 31: 27-37.
 • Peach W. J., Vincent K.. E., Fowler J. A. ,Grice P. V.. 2008: Reproductive success of house sparrows along an urban gradient. Animal Conservation 11 (6): 1–11.
 • Rattenborg N. C. 2006: Do birds sleep in flight? Naturwissenschaften 93: 413–425.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz.2237): http://isap.sejm.gov.pl/
 • Shaw L., M., Chamberlain D., Evans M. 2008: The House Sparrow Passer domesticus in urban areas: reviewing a possible link between post-decline distribution and human socioeconomic status Journal of Ornithology 149: 293–299.
 • Siriwardena G. M., Robinson R. A., Crick H. Q. P. 2002: Status and population trends of the House Sparrow Passer domesticus in Great Britain. [w: ] Crick H. Q. P., Robinson R. A., Appleton G. F., Clark N. A., Rickard A. D. (red.). Investigation into the causes of the decline of starlings and House Sparrows in Great Britain. BTO Research Report No 290: 33-51.
 • Stephens P. A., Sutherland W. J., Freckleton R. P. 1999: What is the Allee effect? Oikos 87: 185-190.
 • Summers-Smith J. D. 2003: The decline of the House Sparrow: a review. British Birds 96 (9): 439-446.
 • Summers-Smith J. D. 2005: Changes in the House Sparrow population in Britain. International Studies on Sparrows 30: 23-37.
 • Tigges U. 2000: On the breeding phenology of the Common Swift (Apus apus) – the last diurnal return to the nest with reference to environmental and social factors. APUSlife 2340: 1438-2261.
  Tomiałojć L., Stawarczyk T., 2003: Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880) ze zmianami: http://isap.sejm.gov.pl/
 • Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 111, poz. 724 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/
 • van Oudheusden R. 2006: A call for help. Vocal behaviour of the Common Swift Apus apus. The Science Shop for Biology, Groningen University
  http://biologie.wewi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/publ/2006/gierzwaluwen/rap73.pdf
 • Witt K., Mitschke A., Luniak M. 2005: A comparison of common breeding bird populations in Hamburg, Berlin and Warsaw. Acta ornithologica, 40, no. 2: 139-146(8).
 • Werner P., Zahner R. 2009: Biological Diversity and Cities. A Review and Bibliography. BfN – Skripten 245.
 • Węgrzynowicz A. 2006: Changes in numbers of the House Sparrow (Passer domesticus) and Tree Sparrow (Passer montanus) in Warsaw, Poland, during 1971-2006. International Studies on Sparrows 31: 13-26.

Autor: Dorota Zielińska

logo_kolor_sfinansowanoArtykuł powstał w ramach projektu „Ochrona ptaków w budynkach” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!