Ochrona ptaków i nietoperzy w budynkach: przepisy prawa, interwencje, opinie przyrodnicze, pozwolenia na ocieplenia budynków

Od lat ludzie są świadomi, że w budynkach mieszkalnych i innych obiektach budowlanych bardzo często mają swoje siedliska zwierzęta objęte ochroną: ptaki i nietoperze. Mimo tej wiedzy i ochrony prawnej, zwierzęta i ich siedliska są często zagrożone przez remonty budynków (przede wszystkim ocieplanie), rozbiórki. Podstawową wiedzę o ptakach i nietoperzach w budynkach znajdziecie po kliknięciu w TEN LINK dodatkowo tu możecie zobaczyć więcej zdjęć i przeczytać m.in. jak interweniować, gdy zwierzętom zagrażają np. prace remontowe.

Mieszkańcy i przechodnie wszczynają alarm, gdy widzą, że prace zagrażają zwierzętom. Policja i straż miejska są wzywane na miejsce i muszą zadziałać tak, by prawo było respektowana a zwierzęta nie ucierpiały. Sprawdzają, czy kierownik budowy spełnił swój obowiązek, czyli zadbał o ochronę ptaków i nietoperzy podczas remontu. Sprawdzają, czy posiada opinię przyrodniczą stwierdzającą, czy w/na budynku są chronione gatunki ptaków i/lub nietoperzy, czy opinia jest aktualna i czy zalecenia w niej zapisane są wdrażane podczas prowadzenia prac.

Pomocą dla funkcjonariuszy jest wyciąg z przepisów prawa chroniącego ptaki i nietoperze w budynkach, który możecie pobrać w formacie pdf TUTAJ i wydrukować dla policjantów lub strażników, których będziecie wzywać na pomoc ptakom i nietoperzom.

W Warszawie straż miejska ma Eko Patrol, wyspecjalizowany by pomagać potrzebującym zwierzętom. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków kilka lat temu przeprowadziło szkolenia dla funkcjonariuszy Patrolu Eko dotyczące ptaków i nietoperzy w budynkach. Szkolenia takie będziemy prowadzić także w tym roku. Pamiętajcie, że praca Patrolu Eko jest naprawdę ciężka i wymagająca. Zgłoszeń są w ciągu roku tysiące, a funkcjonariuszy i radiowozów zawsze mniej niż potrzebujących pomocy zwierząt, dlatego niejednokrotnie na przyjazd patrolu trzeba długo czekać. Pozostaje nam tylko apelować do władz Warszawy o zwiększenie liczebności Patrolu Eko i pensji funkcjonariuszy ;).

W Warszawie w 2016 r. wiceprezydent Olszewski wysłał do wszystkich burmistrzów pismo aby ujednolicić zasady ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach we wszystkich dzielnicach miasta. Załącznikiem do pisma były „Zasady dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach podczas prac remontowych i innych do  stosowania przez Wydziały Architektury i Budownictwa dla dzielnic m. st. Warszawy”, opracowane przez Biuro Ochrony Środowiska Warszawy we współpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków. „Zasady…” mówią m.in. o tym, że:

„II. Remonty czy przebudowa obiektów budowlanych dotyczące elementów tj. ściany zewnętrzne, dach, stropodach, orynnowanie a także rozbiórka obiektów powodują bardzo często śmierć zwierząt chronionych (ptaki, nietoperze) bytujących w elementach konstrukcji lub zniszczenie ich siedlisk.

Samo istnienie przepisów chroniących ptaki i nietoperze nie zapewnia w praktyce ochrony zwierząt i ich siedlisk w czasie prac remontowych i budowlanych. Potrzebne są w tym zakresie stosowne działania. Dlatego też, przy wydawaniu zgody lub przyjmowaniu zgłoszenia dotyczącego planowanych remontów części zewnętrznych budynków (ściany zewnętrzne, dach, stropodach, orynnowanie) lub rozbiórek należy zawsze (bez względu na wielkość budynku oraz porę roku, w której prowadzone mają być prace):

  • informować każdego wnioskodawcę a także zgłaszającego ww. prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe, że najgorszym terminem dla ww. prac jest okres od początku maja do połowy sierpnia, ponieważ wtedy w obiektach budowlanych jest najwięcej zwierząt objętych ochroną i dlatego najłatwiej jest wtedy złamać przepisy ochrony gatunkowej. Najlepszym miesiącem do prowadzenia prac jest wrzesień. Każdemu wnioskodawcy/zgłaszającemu powinna być przekazywana ulotka dotycząca gatunków (ptaków i nietoperzy) objętych ochroną, bytujących w obiektach budowlanych;

 

  • w każdej decyzji pozwolenia na budowę wpisywać warunek dostarczenia przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót, aktualnej (wykonanej lub uaktualnionej maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac) opinii przyrodniczej stwierdzającej obecność lub brak gatunków chronionych (t.j. ptaków i nietoperzy) lub ich siedlisk;

 

  • w każdej decyzji pozwolenia na budowę wpisywać informację, o konieczności stosowania się do zaleceń zawartych w opinii przyrodniczej, a w szczególności dostosowania terminu i sposobu wykonania prac do gatunków chronionych i ich siedlisk, co będzie sprawdzane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego;

 

  • w każdej decyzji budowlanej wpisywać informację, że w przypadku stwierdzenia na budynku gatunków chronionych lub ich siedlisk inwestor musi uwzględnić ich ochronę podczas prowadzonych prac lub uzyskać zgodę właściwych organów (GDOŚ, RDOŚ) na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec tych gatunków (np. zakaz płoszenia, zakaz niszczenia siedlisk);

 

  • w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym prac podlegających zgłoszeniu powinna być informacja o posiadaniu opinii przyrodniczej, którą wnioskodawca powinien składać wraz z wnioskiem (zgłoszeniem prac).”.

 

Przykładowa decyzja o pozwoleniu na budowę wydana w Warszawie wg. powyższych wytycznych wygląda tak:

***

Realizujemy projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 40 szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców.  W ramach projektu są też publikowane na naszej stronie www teksty związane z jego tematyką. Powstały materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.

Tekst: Dorota Zielińska

 

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!