Konferencja w Ministerstwie Środowiska – Ochrona siedlisk zwierząt w miastach

Problematyka ptaków gniazdujących w budynkach pojawia się ostatnio coraz częściej w mediach, na konferencjach, a także w sejmie i senacie. W senacie na początek października planowane jest spotkanie na ten temat, które opiszemy w innym artykule. W sejmie jeden z posłów złożył interpelację do Ministra Środowiska w sprawie ochrony ptaków w budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy temat ptaków w budynkach gościł na co najmniej kilku konferencjach w Europie.

Konferencja GDOŚ

W terenie zabudowanym większość ptaków gnieździ się w budynkach. Nic dziwnego, że budzą one duże zainteresowanie ludzi, szczególnie, że liczebność populacji typowo „budynkowych” gatunków, takich jak jerzyk, czy wróbel, w Europie spada. Niestety zwierzęta te są zagrożone przez remonty budynków, prowadzone bez poszanowania prawa, pod ochroną którego są ptaki. W czasie remontów ptaki giną zamurowane żywcem, niszczone są ich gniazda i siedliska. Podobny los spotyka także bytujące w budynkach nietoperze. Jest to niestety zjawisko masowe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, mając wiedzę o tym stanie rzeczy zorganizowała konferencję „Ochrona siedlisk zwierząt w miastach”. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Środowiska, 13 września 2012 r. Specjaliści omówili problematykę bytowania zwierząt w budowlach ludzkich. Przyrodnicy przedstawili aspekty biologiczne i ekologiczne. Z ich wystąpień można się było dowiedzieć jakie ptaki i nietoperze występują w budynkach, gdzie są ich siedliska, kiedy i dlaczego zwierzęta z nich korzystają.

O ptakach w budynkach oraz wieżach dla jerzyków opowiedziała Dorota Zielińska ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, o nietoperzach dr Maciej Fuszara z PANu. Przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przedstawił przepisy prawa budowlanego chroniące ptaki i nietoperze w budynkach podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych ( w tym wymagane prawem zezwolenia). Zapoznał słuchaczy z tymi aspektami prawa budowlanego, które mają związek z występowaniem i ochroną zwierząt w ludzkich budowlach. Przedstawiciel Prokuratury Generalnej omówił aspekty prawne związane z nieprzestrzeganiem prawa chroniącego zwierzęta w budynkach. Przedstawił obowiązki poszczególnych organów w przypadku łamania przepisów chroniących zwierzęta oraz sankcje karne jakie w takim przypadku przewiduje Kodeks karny i Kodeks wykroczeń. Przepisy z dziedziny ochrony przyrody i zwierząt oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie omówili przedstawiciele GDOŚ. Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne umożliwiające remontowanie budynków w sposób nieszkodliwy dla ptaków omówiła przedstawicielka GDOŚ. Marek Kowalski z TP „Bocian” przedstawił problemy związane z prawidłową realizacją prac remontowych i działania kompensacyjne dla ptaków, a Rafał Szkudlarek z PTPP „pro Natura” opowiedział o tych samych kwestiach dotyczących nietoperzy.

Konferencja zgromadziła liczne grono zainteresowanych z całego kraju: przedstawicieli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów miast, wojewódzkich urzędów nadzoru budowlanego i organizacji pozarządowych oraz prawników, przyrodników, budowlańców. Spotkanie w Ministerstwie miało na celu nie tylko zapoznanie szerokiej rzeszy ludzi z problematyką ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Celem było także nawiązanie dialogu pomiędzy różnymi grupami zawodowymi i instytucjami zainteresowanymi tą problematyką.

Tekst: Dorota Zielińska

 

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!